8
:
88
:
88
:
88
Dnes je

Podporujú nás:

PROPOZÍCIE

(všetky kategórie, vrátane hobby bežcov a detských kategórií)
 

Organizátor:               OC Korzo Prievidza
                                   info:    Dušan Žibek, tel.: 0905 350 607, e-mail: festagency@gmail.com
                                              Martin Urbanovský , tel. :  0908 732 781, e-mail: urbanovsky.martin@centrum.sk


Miesto:                       parkovisko vedľa OC Korzo v Prievidzi (bočný vchod)


Termín:                       26.8.2023


Prezentácia:              ONLINE REGISTRÁCIA

                                   v deň pretekov 9:00- 10:15 hod. parkovisko OC Korzo Prievidza


Štart:                          11:00 hod. hobby beh, 11:15hod. hlavný beh ,12:30hod. detské behy


Dĺžka tratí:                  10 km (hlavný beh)cez cyklochodník vedľa rieky Nitry a Mestský park
                                   5 km (hobby beh) cez cyklochodník vedľa rieky Nitry a Mestský park
                                   50m – 800m mládežnícke kategórie vedľa rieky Nitra


Terén:                         HLAVNÝ BEH : asfalt (100%)
                                   HOBBY BEH: asfalt (100%)
                                   DETSKÉ BEHY : asfalt (100%)


Občerstvenie:             na trati a v cieli

 

Kategórie:                   juniori 2004 a ml.        juniorky 2004 a ml.         10 km
                                   muži A 1984 - 2003     ženy E 1989 - 2003        10 km
                                   muži B 1974 - 1983     ženy F 1974 - 1988        10 km
                                   muži C 1964 - 1973     ženy G 1964 - 1973       10 km
                                   muži D 1954 - 1963     ženy H 1963 a staršie    10 km
                                   muži X 1953 a starší                                           10 km

 

                                   hobby beh - bez rozdielu veku (muži)                5,0 km
                                   hobby beh - bez rozdielu veku (ženy)                5,0 km
                                  
                                   Chlapci 2018 - 2019      Dievčatá 2018 - 2019      50m
                                   Chlapci 2016 - 2017      Dievčatá 2016 - 2017    150m
                                   Chlapci 2014 - 2015      Dievčatá 2014 - 2015    300m
                                   Chlapci 2012 - 2013      Dievčatá 2012 - 2013    400m
                                   Chlapci 2010 - 2011      Dievčatá 2010 - 2011    600m
                                   Chlapci 2008 - 2009      Dievčatá 2008 - 2009    800m
 

Štartovné:                    8€ - hlavný beh: on-line prihlásenie do 21.8.2023, do 21:00hod.          10 km
                                   12€ - hlavný beh: prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                    10 km
                                     8€ - hobby beh: on-line prihlásenie do 21.8.2023, do 21:00hod.            5 km
                                   12€ - hobby beh: prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                       5 km                                      0€ - Detské kategórie ( prihlásenie na mieste, alebo on-line)             50-800m
 

*Štartovné pre hlavný a hobby beh zahŕňa občerstvenie na trati a v cieli + štartovné číslo, ktoré ostáva pretekárom

 

Ceny:                           1. - 10. miesto abs. poradie muži fin. odmeny                 (len trať 10 km)
                                     1. - 5.  miesto abs. poradie ženy  fin. odmeny                (len trať  10 km)
                                     1. - 3.  miesto medaile + diplomy                                    (detské kategórie)
                                    

Finančné odmeny                                              Muži:    100€, 60€, 40€, 30€, 20€, 19€, 18€, 17€, 16€, 15€
(celkové poradie pre hlavný beh )                      Ženy:   100€, 60€, 40€, 30€, 20€

 

Finančné odmeny
(vo všetkých kategóriách okrem detských )      1. miesto 20€, 2. miesto 15€, 3. miesto 10€

 

Časový harmonogram:
                                   09:00 - 10:15    prezentácia (hlavný beh, hobby beh)
                                   09:00 - 10:15    1.prezentácia (detské behy)
                                   10:50 - 10:55    výklad tratí (hlavný beh, hobby beh)
                                   11:00                štart (hobby beh)
                                   11:15                štart (hlavný beh)
                                   11:17 - 11:20    predpokladaný príchod 1.pretekára na 5,0km
                                   11:47 - 11:50    predpokladaný príchod 1 pretekára na 10km
                                   11:30 - 12:15    2. prezentácia (detské behy)
                                   12:20                predpokladaný príchod posledného pretekára
                                   12:30 - 13:00    štart detské behy
                                   13:15 - 13:30    Vyhodnotenie výsledkov: detské kategórie, hobby beh, hlavný beh      

 

Počas celých pretekov bude program spestrený atrakciami pre deti, ako aj kultúrnym programom

 

* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu v prípade, ak to uzná za vhodné   
   z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti organizácie pretekov.

Časový limit na zdolanie hlavného behu je určený na 80minút. Následne pretekár bude stiahnutý z trate.

 

Dôležité informácie:    

 

Prihlasovanie

Bude sa dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

 

Online prihlásenie

Pretekári majú možnosť prihlásiť sa na preteky prostredníctvom  on-line registrácie za podmienky, že vyplnia on-line prihlasovací formulár. Informácie o prevode nájdu pretekári po vyplnení formulára priamo na stránke behu. V prípade zmeny, alebo ak pretekár zaplatil štartovné a nemôže prísť na preteky, prosím kontaktujte organizátora prostredníctvom mailu korzobeh@gmail.com.  Po tomto termíne účtuje sa storno poplatok vo výške 100%.

 

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.

 

Parkovanie

Parkovanie bude umožnené na parkovisku SC Korzo. Pozor, treba sa riadiť pokynmi usporiadateľa  a tolerovať dočasné dopravné značenie.    

       

Prihlásením na preteky dáva pretekár súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a podľa Zákona o ochrane osobných údajov- Zákon č.18/2018 Z.Z.. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia na spracovanie výsledkov, ako aj fotografom a kameramanom na vytvorenie galérie z pretekov, čo pretekár potvrdí pri preberaní štartovného čísla pred pretekmi vyplnením a podpisom daného formulára.

 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku pretekárov a rovnako ani za divákov, ktorí sa zúčastnia podujatia.

 

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady a zodpovednosť.

 

Poistenie

Každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie

 

Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov polície a pokyny organizátorov.

 

Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie a doplnenie týchto propozícii.

8
:
88
:
88
:
88

Podporujú nás: